Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

1. Bilans 2018

2. Informacja dodatkowa

3. Informacja o stanie mienia

4. Rachunek zysków i strat 2018

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018

6. Zestaw zmian w Funduszu 2018

Załączniki:

  • Bilans 2018.pdf 
  • Informacja Dodatkowa..pdf 
  • Informacja o stanie mienia..pdf 
  • RachunekZyskowIStrat-2018.pdf 
  • Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r..pdf 
  • ZestawZmian w Funduszu-2018..pdf