ZSO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
DANE TELEADRESOWE
Adres
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Instrukcje, regulaminy i dokumenty zarządcze
Kontrola zarządcza
Regulamin udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 Euro
Regulamin dot. BIP
Ochrona danych osobowych
MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT ZSO
Informacje
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2013
Rok 2018
Rok 2019
OGŁOSZENIA
O pracę
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
Rok 2018
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2023
Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie z września 2007 r. ze zmianami z dn. 1 września 2011 r.
 
 
 

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną Statutu jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.  ( Dz. U.   z 1996 r. Nr 67, poz. 329 tekst jednolity )  z późniejszymi zmianami  dalej zwana Ustawą oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych  szkół ( Dz. U. z 2002 r.,  Nr 61, poz. 624  ze zmianami ), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr 199, poz. 2046 ), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych ( Dz. U.z 2002 r., Nr 15, poz. 142 ze zmianami ).  

 

 

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

§ 1

Zespół Szkół Ogólnokształcących zwany dalej "Zespołem" jest publiczną szkołą ogólnokształcącą dla młodzieży i dorosłych z siedzibą w Bytowie przy ul. Gdańskiej 57.

 

§ 2

W skład Zespołu wchodzą :

1.   I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej, zwane dalej Liceum, oparte na podbudowie gimnazjum, o trzyletnim cyklu nauczania, dające wykształcenie średnie ogólne z możliwością uzyskania świadectwa dojrzałości,

2.   I Uzupełniające Liceum dla Dorosłych, zwane dalej Uzupełniającym Liceum, oparte na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, o dwuletnim cyklu nauczania dające wykształcenie średnie ogólne z możliwością uzyskania świadectwa dojrzałości.        

3.   Szkoła Policealna Nr1 , zwana dalej Szkołą, oparta na podbudowie szkoły ponadgimnazjalnej o dwuletnim cyklu nauczania, dająca wykształcenie średnie zawodowe w specjalnościach:

*        technik obsługi turystycznej,

*        technik informatyk,

*        technik ochrony środowiska,

*        technik administracji i prac biurowych.

4.   Internat, z którego korzystają uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w mieście,  zwany dalej Internatem.

5.   Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego,  zwane dalej LCNK z którego korzystają uczniowie gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych Powiatu Bytowskiego.

 

§ 3

Każdy z ww. podmiotów zachowuje odrębność Rad Pedagogicznych przy omawianiu spraw dotyczących wyłącznie problemów danej szkoły lub placówki.

 

§ 4

Organem prowadzącym Zespół jest Rada Powiatu Bytowskiego.

 

§ 5

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski  Kurator Oświaty         w Gdańsku.

 

§ 6

1.   Statutowa działalność Zespołu jest finansowana przez organ prowadzący.

2.   Zespół może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej z dotacji, z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów,          a także zysków uzyskanych z działalności gospodarczej.

3.   Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady prowadzenia i przechowywania właściwej dokumentacji określają odrębne przepisy.

 

§ 7

Zespół gwarantuje wszystkim uczniom i słuchaczom równe prawa bez względu na narodowość, pochodzenie, wyznanie, status społeczny czy warunki zdrowotne.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA

 

§  8

Cele Liceum:

1.   Liceum  realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia   7 września 1991 r. oraz w aktach wydanych na jej podstawie. W realizacji zadań kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji R.P., Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji o Prawach Dziecka oraz Deklaracji Praw Dziecka.

2.   Celem Liceum  jest kształcenie i wychowywanie przygotowujące do dalszej nauki  i życia we współczesnym świecie.

3.   Kształcenie i wychowywanie służy rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego.

4.   Liceum przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich  w oparciu o zasady solidarności, demokracji, sprawiedliwości, tolerancji i wolności.

§ 9

1.   Celem Liceum jest wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju oraz tworzenie pozytywnego oddziaływującego środowiska wychowawczego                a  w szczególności:

1)   zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz zdawania egzaminu maturalnego,

2)   przygotowywania młodzieży do odpowiedzialnego i aktywnego uczestnictwa  w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym w demokratycznym społeczeństwie wolnorynkowym,

3)   zdobywania umiejętności i sprawności umysłowych potrzebnych do samodzielnego korzystania z różnych zasobów wiedzy, doskonalenia własnej osobowości, samokształcenia i samooceny,

4)   tworzenia pozytywnie oddziałującego środowiska wychowawczego sprzyjającego realizacji celów i zadań ustawy o systemie oświaty w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy,

5)   sprawowania opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.

 

 

 

§ 10

Zadania Liceum:

Liceum przekazuje uczniom ogólną wiedzę o człowieku i społeczeństwie, o problemach społecznych i ekonomicznych kraju i świata, o kulturze, środowisku przyrodniczym i jego ochronie, nauce, technice i pracy.

 

 

§ 11

1.   Liceum  zapewnia swoim  uczniom:

1)   organizację zadań edukacyjnych zgodnie z założeniami obowiązujących ramowych planów nauczania w szkołach publicznych,

2)   warunki do:

a)    nauki, zaspokajania potrzeb rozwijania swoich zdolności i zainteresowań w sposób bezpieczny i higieniczny, wolny od agresji fizycznej i psychicznej, werbalnej i pozawerbalnej,

b)   kształcenia umiejętności i kierowania się w życiu uniwersalnymi zasadami etyki, budowania systemu wartości moralnych,

c)    świadomego stosowania się do różnego typu przepisów szkolnych i prawnych,

d)   rozwijania takich cech jak: wrażliwość, godność, samodzielność, odpowiedzialność za własny rozwój wytrwałość i obowiązkowość,

e)    kształcenia umiejętności planowania i organizowania nauki, pracy i wypoczynku,

f)     kształcenia umiejętności współżycia w zespole,

g)    korzystania z różnych źródeł wiedzy,

h)   kształcenia umiejętności formułowania i rozwijania problemów, dyskutowania  i prezentowania własnych poglądów,

i)     rozwijania umiejętności samokontroli i samooceny,

j)     kształcenia umiejętności posługiwania się powszechnie stosowanymi urządzeniami technicznymi,

k)   podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i regionalnej,

l)     poznania różnych systemów wartości chrześcijańskich oraz innych doktryn i ideologii jako podstawę do kształtowania własnej hierarchii wartości i zasad,

m)  tolerancji światopoglądowej i wyznaniowej,

n)   upowszechniania znajomości podstawowych norm prawnych  zwłaszcza dotyczących poszanowania i ochrony życia, troski o zdrowie, bezpieczeństwa i higieny pracy i innych,

o)    przyswajania zasad skutecznego porozumiewania się oraz technik negocjacyjnego rozwiązywania problemów,

p)   opieki pedagogicznej, psychologicznej i prawnej osieroconym, pozbawionym opieki rodzicielskiej, a także pomoc materialną w formie zapomóg rzeczowych i finansowych, stypendiów socjalnych, uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

q)    organizacji różnych form wypoczynku i rekreacji, upowszechniając turystykę, organizowanie biwaków i wycieczek,

r)    właściwego poziomu opieki podczas przerw międzylekcyjnych zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych oraz rekreacyjnych i turystycznych zgodny z  obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny, ochrony przeciwpożarowej oraz harmonogramem dyżurów nauczycielskich w szkole, opiekę Pielęgniarki Medycyny Szkolnej w miarę zapewnionych przez służbę zdrowia dyżurów,

s)    działania na swoim terenie: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Liceum,

t)     organizowania akcji obrotu używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

 

2.   W celu realizacji zadań Liceum, umożliwia się uczniom korzystanie z:

*        klasopracowni do nauki z niezbędnym wyposażeniem, w tym pracowni z dostępem do Internetu,

*        pomieszczeń i zasobów Szkolnego Centrum Informacji, w tym księgozbioru, wypożyczalni, zbiorów podręcznych i stanowisk multimedialnych w czytelni,

*        boiska sportowego, sali sportowej i jej wyposażenia,

*        gabinetu pielęgniarki medycyny szkolnej,

*        gabinetu pedagoga i psychologa szkolnego,

*        radiowęzła szkolnego,

*        szatni,

*        internatu,

*        stołówki szkolnej.

3.           Sposób korzystania z klasopracowni szkolnych określają regulaminy pracowni oraz zarządzenia Dyrektora Liceum.

4.           Statutowe cele i zadania, Liceum realizuje współdziałając z:

*        rodzicami uczniów poprzez kontakty na zebraniach w szkole, wizyty nauczycieli w domach uczniów, kontakty telefoniczne, indywidualne kontakty w szkole, udział rodziców w imprezach klasowych i szkolnych,

*        organami samorządu terytorialnego,

*        instytucjami społecznymi oraz gospodarczymi środowiska lokalnego.

5.           Zadania Liceum realizują:

*        zatrudnieni pracownicy kadry pedagogicznej,

*        pracownicy administracji oraz obsługi.

 

§ 12

Liceum realizuje program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, zatwierdzone na początku roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

 

§ 13

1.   Liceum realizuje swoje cele statutowe, zapewnia uczniom zdobycie szerokiej wiedzy i niezbędnych w życiu umiejętności poprzez:

1)   organizacje zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem niezbędnych pomocy naukowych,

2)   wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania,

3)   rozwijanie uzdolnień i zainteresowań na dodatkowych zajęciach edukacyjnych:

a)    zajęcia dodatkowe mogą mieć formę kół przedmiotowych i kół zainteresowań, lub zajęć szczególnych związanych z realizacją opracowanych wcześniej projektów,

b)   prowadzącym może być nauczyciel przedmiotu lub nauczyciel-instruktor,

c)    zajęcia zaczynają się w październiku, grupy liczą co najmniej 15 osób lub w innym, określonym wcześniej terminie ( dotyczy projektów opisanych w § 13 ust. 1 p. 3 a)),

d)   kwalifikacji na zajęcia dokonuje prowadzący, w przypadku zajęć sportowych wymagana jest opinia lekarza,

e)    zajęcia dodatkowe organizowane są na wniosek uczniów, nauczycieli         i rodziców (z uwzględnieniem możliwości finansowych i organizacyjnych).

4)   organizacje wycieczek dydaktycznych, krajoznawczo-turystycznych,

5)   organizowanie okolicznościowych imprez szkolnych związanych z rocznicami, świętami oraz wynikających z tradycji szkoły,

6)   prowadzenie międzynarodowej wymiany młodzieży szkolnej,

7)   zapewnienie opieki psychologicznej i pedagogicznej,

8)   organizowanie nauczania indywidualnego (w uzasadnionych przypadkach zgodnie z orzeczeniami uprawnionej poradni psychologiczno - pedagogicznej),

9)   organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

 

§ 14

Wybitnie zdolni uczniowie mają prawo do indywidualnego programu i toku kształcenia. Odpowiedniego zezwolenia udziela dyrektor Liceum po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej odpowiedniej poradni specjalistycznej.

 

§ 15

1.   Liceum, realizując statutowe cele, zapewnia uczniom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, w szczególności:

1)   sprawowanie odpowiedniej opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,

2)   zapewnienie bezpieczeństwa w czasie wycieczek szkolnych,

3)   organizowanie okresowych przeglądów stanu technicznego obiektu,

4)   organizowanie szkolenia bhp i przeciwpożarowego,

5)   organizowanie dyżurów nauczycielskich w czasie przerw miedzy lekcjami,

6)   sprawowanie indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami, a szczególnie nad uczniami rozpoczynającymi naukę w klasach pierwszych, miedzy innymi poprzez zajęcia integracyjne.

 

 

Cele i zadania Liceum Uzupełniającego:

 

§ 16

 1. Kształcenie w Liceum Uzupełniającym ma na celu:

1)   wyposażenie słuchacza w nowoczesną wiedzę humanistyczną, matematyczno - fizyczną, przyrodniczą i społeczną;

2)   zapewnienie słuchaczom zdobycia wiedzy o:

a)    metodach i technice zdobywania wiedzy i umiejętności,

b)   stosunkach międzyludzkich i normach zachowań jako podstawie kształtowania swego miejsca w społeczeństwie;

3)   zapewnienie słuchaczom wykształcenia średniego ogólnego umożliwiającego podjęcie studiów w szkołach wyższych lub policealnych.

 1. Cele kształcenia Liceum Uzupełniające realizuje w ramach zajęć szkolnych we współdziałaniu z Samorządem Słuchaczy.

 

§ 17

1.   Liceum Uzupełniające umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub zawodu poprzez organizację:

1)   spotkań i zajęć z pracownikami naukowymi wyższych uczelni,

2)   spotkań z absolwentami szkoły, a obecnie studentami wyższych uczelni,

3)   spotkań z pracownikami biur pracy, zakładów pracy, firm marketingowych.

 

Cele i zadania Szkoły Policealnej:

 

§ 18

1.   Kształcenie w Szkole  ma na celu:

1)   uzupełnienie posiadanej wiedzy o tzw. przedmioty zawodowe zgodne z kierunkiem wybranej specjalności,

2)   zapewnienie słuchaczom możliwości zdobycia tytułu technika w wybranym zawodzie.

2.   Szkoła zapewnia słuchaczom odbycie praktyki zawodowej zgodnie z zatwierdzonym wcześniej harmonogramem zajęć.

3.   Cele kształcenia Szkoły realizuje się w ramach zajęć szkolnych we współdziałaniu z Samorządem Słuchaczy.

 

 

Cele i zadania Internatu:

 

§ 19

1.   Zadaniem Internatu międzyszkolnego jest zapewnienie opieki nad młodzieżą uczącą się poza miejscem stałego zamieszkania.

2.   Internat realizuje swoje, wcześniej ustalone, cele i zadania poprzez:

1)   całodobową opiekę nad uczniem,

2)   pomoc pedagogiczną w odrabianiu zająć domowych oraz nadrabianiu zaległości,

3)   zapewnienie młodzieży zajęć kulturalnych, sportowych i intelektualnych zgodnie z przyjętym regulaminem.

3.   Przy realizacji zajęć wymienionych w punkcie 2 c wychowankowie internatu mogą korzystać z sal i sprzętu znajdujących się w budynku i na wyposażeniu Zespołu.

4.   Szczegółowe zasady funkcjonowania Internatu zawiera Regulamin Internatu.    

5.   Za opracowanie Regulaminu Internatu odpowiedzialny jest wicedyrektor, w którego zakresie obowiązków jest zarządzanie Internatem.

 

Cele i zadania LCNK

§ 20

1.   Celem Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego jest zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych z matematyki, fizyki i informatyki.

2.   Zajęcia, o których mowa w ust. 1 odbywają się raz w tygodniu i prowadzone są w blokach przedmiotowych : matematycznym, fizycznym i informatycznym osobno dla uczniów gimnazjum i osobno dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

3.   Rekrutacja do zajęć z ust. 2 odbywa się na osobnych zasadach we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytowie oraz Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Miastku.

 

 

§ 21

 

Wszystkie cele i zadania realizowane są we współpracy z rodzicami i innymi wybranymi instytucjami.

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

OGÓLNE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

 

§ 22

1.   Proces nauczania w Liceum, Liceum Uzupełniającym i Szkoły Policealnej podlega ocenie zgodnie z  wewnątrzszkolnym systemem oceniania  zajęć edukacyjnych (WSO).

2.   Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia/słuchacza wiadomości i umiejętności oraz formułowaniu oceny.

3.   Dokonuje się tego w odniesieniu do wymagań edukacyjnych - wynikających       z programów nauczania.

4.   Skalę ocen ujętą w WSO ustala Rada Pedagogiczna w drodze uchwały.

5.   Obowiązująca skala ocen jest zgodna ze skalą przyjętą w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

6.   Zasady oceniania poszczególnych zajęć edukacyjnych określają nauczyciele wchodzący w skład zespołów przedmiotowych tworząc przedmiotowe systemy oceniania ( PSO ) .

7.   Zbiór zasad, o których mowa w ust. 4 uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców ( Liceum ), Samorządu   Słuchaczy ( Liceum Uzupełniające i Szkoła ) w formie Szkolnego Regulaminu Oceniania .

8.   Szkolny Regulamin Oceniania ustala także tryb i sposób wnoszenia wniosku      o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego oraz tryb i procedury  odwoływania się od otrzymanej oceny.

 

§ 22

1.   W Liceum, w ramach WSO, ocenianiu podlega również zachowanie uczniów.

2.   Tryb i zasady oceniania zachowania są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

3.   Zbiór zasad, o których mowa w ust. 2 uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców w formie Szkolnego Regulaminu Oceniania Zachowania.

 

 

§ 23

Wewnątrzszkolny system oceniania podlega systematycznej ewaluacji, która dokonywana jest z udziałem uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

§ 24

1.   Począwszy od dnia 1 września 2011 r., w Liceum wprowadza się wyłącznie dziennik elektroniczny.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY  SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

§ 25

1.   Organami Liceum są:

a)    Dyrektor Zespołu,

b)   Rada Pedagogiczna,

c)    Samorząd Uczniowski,

d)   Rada Rodziców,

e)    Rada Liceum.

2.   Organami Liceum Uzupełniającego i Szkoły są:

a)    Dyrektor Zespołu,

b)   Rada Pedagogiczna,

c)    Samorząd Słuchaczy

 

 

§ 26

Dyrektor Zespołu pełni jednocześnie funkcję dyrektora każdej ze szkół i placówek wchodzących w skład Zespołu.

 

§ 27

Dyrektor Zespołu:

1.   Dyrektor Zespołu jest powoływany przez organ prowadzący w trybie ustalonym ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

2.   Dyrektor Zespołu w szczególności:

1)   kieruje działalnością Zespołu i szkół wymienionych w § 2  i reprezentuje je na zewnątrz,

2)   jest przewodniczącym rad pedagogicznych  szkół wymienionych w § 2,

3)   sprawuje nadzór pedagogiczny,

4)   sprawuje opiekę nad uczniami/słuchaczami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5)   realizuje uchwały rad pedagogicznych podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

6)   dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,  ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu,

7)   współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli     w organizacji praktyk pedagogicznych, egzaminów wstępnych, itp.,

8)   może, w drodze decyzji, skreślić ucznia/słuchacza z listy uczniów/słuchaczy  na podstawie uchwały rady pedagogicznej szkoły oraz po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego lub samorządu słuchaczy,

9)   odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu maturalnego i zawodowego, przeprowadzanych w szkołach Zespołu;

10)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

3.   Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, decydując w szczególności       w sprawach:

1)   zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników  Zespołu,

2)   przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom       i innym pracownikom Zespołu,

3)   występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rad pedagogicznych,        w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień  dla nauczycieli i pozostałych pracowników Zespołu.

4.   Szczegółowe kompetencje i obowiązki Dyrektora określają:

1)   ustawa wymieniona w p. 1 oraz przepisy wykonawcze do niej,

2)   ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz przepisy ustawy     z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych ustaw,

3)   ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy.

5.   Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swych zadań współpracuje z pozostałymi organami Zespołu oraz rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między nimi lub kierując je do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu lub sprawującemu nadzór pedagogiczny.

6.   Dyrektor kieruje Zespołem przy pomocy:

1)   dwóch wicedyrektorów ,

2)   głównego księgowego,

którym powierza na piśmie zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności.

7.   Powierza nauczycielom pełnienie funkcji przewodniczących zespołów przedmiotowych lub innych.

 

 

§  28

Rada Pedagogiczna:

1.   Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Liceum, Liceum Uzupełniającego, Szkoły oraz Internatu. W skład jej wchodzą wszyscy nauczyciele  szkoły ( placówki )  danego typu. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.

2.   Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią Regulaminem.          

3.   Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się co najmniej dwa razy w roku szkolnym i są zwoływane przez:

1)   Przewodniczącego Rady Pedagogicznej,

2)   organ prowadzący szkołę,

3)   na wniosek 1/3 jej członków,

4)   nadzór pedagogiczny.

 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. Jej uchwały mają charakter aktu prawnego i są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków.
 2. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw omawianych na jej posiedzeniach.
 3. W ramach swoich kompetencji Rada Pedagogiczna:

1)   zatwierdza plan pracy Zespołu,

2)   zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

3)   podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4)   podejmuje uchwały w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły lub skreślenia go z listy uczniów/słuchaczy,

5)   ustala cele oraz organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

6)   deleguje ustawową ilość przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Zespołu,

7)   opiniuje tygodniowy rozkład zajęć,

8)   opiniuje projekt planu finansowego Zespołu,

9)   opiniuje propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć,

10)    opiniuje wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,

11)    uchwala, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, szkolne zestawy programów nauczania oraz szkolne zestawy podręczników,

12)    przygotowuje projekt Statutu lub projekt zmian w Statucie.

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele.
 2. Jeżeli uchwała Rady Liceum jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem Liceum, Dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w Regulaminie Rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W przypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, Dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia Organowi Prowadzącemu.

 

 

 

 

§ 29

Rada Liceum:

1.   Rada Liceum jest kolegialnym organem Liceum powoływanym na 3-letnią kadencję.

2.   W skład Rady Liceum wchodzi 9 osób:

a)    troje nauczycieli, z których żaden nie pełni w szkole funkcji kierowniczej,

b)   troje rodziców ( opiekunów ) uczniów Liceum;

c)    troje uczniów; nie może wchodzić w skład Rady Szkoły uczeń, którego rodzic (opiekun) jest członkiem tej Rady.

3.   Kadencja członków Rady Liceum trwa trzy lata.

4.   Co roku możliwa jest wymiana 1/3 składu Rady Liceum, po jednym przedstawicielu jednego podmiotu. 

5.   Członków Rady Liceum wybiera się w trybie szczegółowo opisanych w Regulaminie Rady.

6.   Rada Liceum na pierwszym w swej kadencji posiedzeniu uchwala regulamin swojej działalności i wybiera Przewodniczącego i jego zastępcę.

7.   Posiedzenia Rady Liceum są protokołowane.

8.   Regulamin Rady Liceum określa zasady jej działania, a w szczególności tryb podejmowania uchwał i zasady wydatkowania ewentualnie zgromadzonych przez Radę Liceum środków finansowych

9.   W posiedzeniach Rady Liceum może brać udział Dyrektor Zespołu lub osoba przez niego upoważniona, a także inne osoby zaproszone przez Radę Liceum. Dyrektor Zespołu i inne osoby mają na posiedzeniach Rady Liceum tylko głos doradczy.

10.    Do kompetencji Rady Liceum należy:

1)   uchwalanie Statutu Liceum i wszelkich jego zmian; odpowiednie projekty przedkłada Radzie Liceum  Rada Pedagogiczna,

2)   opiniowanie rocznego planu finansowego Liceum oraz wnioskowanie       w kwestii gospodarowanie własnymi ( nie pochodzącymi z budżetu) środkami finansowymi Liceum,

3)   opiniowanie planu pracy Liceum, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4)   występowanie z wnioskami ( w kolejności jak zapisano) do: Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Organu Prowadzącego w sprawach dotyczących organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

11.    W celu wspierania działalności statutowej Liceum Rada Liceum może gromadzić środki finansowe i gospodarować nimi.

 

 

 

§  29

Rada Rodziców:

1.   Rada Rodziców jest kolegialnym organem Liceum reprezentującym ogół rodziców uczniów szkoły.

2.   W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3.   Reprezentantem rodziców klasy jest Rada Oddziałowa Rodziców wybierana za zebraniu rodziców klasy.

4.   Rada Rodziców szkoły wybiera spośród siebie:

a)    prezydium Rady Rodziców,

b)   komisję rewizyjną.

5.   Najwyższą władzą ogółu rodziców szkoły jest plenarne zebranie rodziców.

6.   Kadencja Rady Rodziców trwa 2 lata, począwszy od 1 października do dnia      30 września ostatniego roku kadencji.

7.   Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane.

8.   W posiedzeniach Rady Rodziców może brać udział Dyrektor Zespołu lub osoba przez niego upoważniona, a także inne osoby zaproszone przez Radę Rodziców. Dyrektor Zespołu i inne osoby mają na posiedzeniach Rady Rodziców tylko głos doradczy.

9.   Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Rodziców oraz zasady wybierania członków prezydium, komisji rewizyjnej oraz innych podkomisji określa Regulamin Rady Rodziców.

10.    Regulamin Rady Rodziców określa również zasady jej działania, a w szczególności tryb podejmowania uchwał i zasady wydatkowania ewentualnie zgromadzonych przez Radę Rodziców środków finansowych

11.    Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)   uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a)    programu wychowawczego Liceum, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)   programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli      i rodziców,

2)   opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Liceum,

3)   opiniowanie planu finansowego składanego przez Dyrektora Liceum,

4)   opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli,

5)   pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły poprzez:

a)    gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły,        a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,

b)   uzyskiwanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka  i jego postępów  lub trudności w nauce,

c)    znajomość i opiniowanie regulaminów oceniania, klasyfikowania              i promowania uczniów,

d)   uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

e)    wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły,

6)   uzyskiwanie porad i konsultacji z pedagogiem i psychologiem  szkolnym.

 

§ 30

Samorząd Uczniowski:

1.   Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Liceum.

2.   Zasady działania i kompetencje Samorządu oraz wybierania jego organów określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

3.   Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem ani innymi przepisami szkolnymi.

4.   Organy Samorządu są jedynie reprezentantami ogółu uczniów.

5.   Samorząd Uczniowski może przedstawić innym organom szkoły wnioski i opinie o wszystkich sprawach Liceum, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)   właściwie organizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)   prawo do zapoznania z programem nauczania, z jego treściami i stawianymi wymogami i przedmiotowymi systemami oceniania,

3)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

4)   poszanowanie godności osobistej ucznia, życzliwego i podmiotowego traktowania  w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

5)   odpowiednia opieka zapewniająca bezpieczeństwo życia i zdrowia podczas zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych,

6)   jawnego wyrażania opinii dotyczących Liceum,

7)   prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego własny rozwój osobowy ucznia i zaspokajanie jego zainteresowań,

8)   prawo do organizowania działalności kulturalnej, rozrywkowej, sportowej       i innych, zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami organizacyjnymi szkoły, w porozumieniu z Dyrektorem, do redagowania gazetki szkolnej we współpracy z nauczycielami - opiekunami.

6.   Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy:

1)   reprezentowanie ogółu uczniów wobec innych organów Liceum,

2)   organizowanie zebrań ogólnoszkolnych, apeli, uroczystości i innych imprez szkolnych,

3)   organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce oraz pomocy materialnej kolegom w trudnej sytuacji życiowej,

4)   zgłaszanie kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów,

5)   opiniowanie WSO,

6)   opiniowanie Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki,

7)   formułowanie opinii w sprawach skreślenia z listy uczniów,

8)   opiniowanie pracy tych nauczycieli, którzy podlegają ocenie pracy,

9)   opiniowanie zaproponowanych przez Radę Pedagogiczną kryteriów oceny        zachowania, trybu i zasad jej ustalania oraz trybu odwoławczego od ustalonej oceny.

7.   Samorząd Uczniowski może posiadać własne fundusze oraz środki wspólnie wypracowane przez uczniów i dysponować nimi w porozumieniu z opiekunem. Operacje finansowe i dokumentacja prawna powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami. Troskę  o prawidłowość tej działalności powierza się opiekunowi - nauczycielowi Liceum.

 

§ 31

Samorząd Słuchaczy:

1.   Samorząd Słuchaczy ma prawo przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji praw słuchaczy takich jak:

a)    prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi wymogami,

b)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,

c)    prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, po skonsultowaniu się z Dyrektorem.

 

§ 32

Dyrektor Zespołu zapewnia każdemu z organów:

1)   możliwość działania i podejmowania decyzji w ramach kompetencji określonych Ustawą i szczegółowymi regulaminami,

2)   rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,

3)   wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA ZESPOŁU

 

§  33

1.   Jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie są założone i finansowane przez Powiat Bytowski.

2.   Podstawą prawną funkcjonowania Zespołu jest akt erekcyjny oraz niniejszy Statut.

3.   Rok szkolny rozpoczyna się w Zespole 1 września i kończy 31 sierpnia roku następnego.

4.   Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii określają szczegółowe przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

§ 34

1.   Organizację pracy Zespołu w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu opracowany przez dyrektora na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły, zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę i zaopiniowany przez nadzór pedagogiczny.

2.   Dyrektor Zespołu, w porozumieniu z Radą Liceum ustala do 31 sierpnia wybrane dla każdego oddziału Liceum 2 - 4 przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

3.   W arkuszu organizacyjnym Zespołu zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Zespół.

4.   Arkusz organizacyjny Zespołu opracowywany jest przez Dyrektora  w terminie do 30 kwietnia każdego roku oraz  zatwierdzany  przez organ prowadzący Liceum - do 30 maja danego roku.

5.   W arkuszu organizacyjnym Dyrektor zamieszcza:

1)   liczbę pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi,

2)   liczbę stanowisk kierowniczych,

3)    liczbę oddziałów,

4)   liczbę godzin zajęć edukacyjnych prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli,

5)   liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych finansowanych przez organ prowadzący

6.   Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły Dyrektor Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

 

§ 35

1.   Rok dydaktyczny w Zespole dzieli się na dwa okresy  (semestry ).

2.   Ocenianie w Liceum dokonywane jest w cyklu rocznym, natomiast tzw. oceny semestralne mają jedynie charakter informacyjny.

3.   ocenianie w Liceum Uzupełniającym i Szkole odbywa się w cyklu semestralnym.

 

§ 36

1.   Podstawową jednostką organizacyjną liceum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania, zgodnym      z ramowym planem nauczania i wybranym programem.

2.   Liczbę oddziałów klas pierwszych Liceum określa organ prowadzący z uwzględnieniem możliwości lokalowych i posiadanych środków

3.   Przeciętna liczba uczniów w oddziale wynosi od 25 do 35 osób. Dokładną liczbę uczniów przy rekrutacji do klas pierwszych określa Zarząd Powiatu Bytowskiego w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu.

4.   Zajęcia edukacyjne w Liceum, stanowiące realizację podstawy programowej ustalonej dla liceum ogólnokształcącego, są organizowane w oddziałach z zastrzeżeniem ust. 5.

5.   Nauczanie języków obcych może być organizowane w zespołach międzyoddziałowych,  z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów.

6.   Dyrektor Zespołu, w porozumieniu z Radą Liceum albo w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych Zespołu, wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

7.   Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust.6 mogą być organizowane w oddziałach lub zespołach międzyoddziałowych. Liczba uczniów w zespole nie powinna  wynosić mniej niż 20.

8.   Za zgodą organu prowadzącego Liceum mogą być tworzone  zespoły liczące mniej niż 20 uczniów.

9.   Liceum Uzupełniające realizuje programy nauczania w układzie semestralnym.

10.    W Liceum Uzupełniającym  zajęcia odbywają się w dwóch systemach:

1)   stacjonarnym - we wszystkich semestrach przez 3 - 4 dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku w godzinach 15.00 - 19.15,

2)   zaocznym - co dwa tygodnie, w sesjach dwudniowych, w piątki od 15.30 - 20.00 i w soboty od 8.00 - 20.00.

11.    W Szkole zajęcia odbywają się systemem wieczorowym od poniedziałku do czwartku w godzinach 15.30 - 21.00 lub zaocznym - co dwa tygodnie, w piątki, od 15.30 - 21.00 oraz w soboty, od 8.00 do 20.00.

12.    W Liceum Uzupełniającym oraz w Szkole liczba słuchaczy wynosi co najmniej:

1)   30 -  w pierwszej klasie,

2)   25 -  w drugiej klasie,

13.        W Liceum Uzupełniającym kształcącym w formie zaocznej każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną, której przebieg regulują odrębne przepisy.

14.        W Liceum Uzupełniającym kształcącym w formie zaocznej:

1)   dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze,

2)   organizuje się dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru; pierwszą  - wprowadzającą do pracy w semestrze, i drugą - przedegzaminacyną.

 

§ 37

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych       i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Szkoły na podstawie ramowych planów nauczania z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

 

§ 38

1.   Podstawową formą pracy w liceum są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2.   Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a przerwy międzylekcyjne trwają 5 oraz 10 minut,  w tym trzecia 20 minut.

3.   W  Liceum Uzupełniającym oraz w Szkole istnieje możliwość innego rozkładu przerw  międzylekcyjnych.

 

§ 39

1.   Niektóre zajęcia edukacyjne, specjalistyczne nauczanie języków obcych, elementy kształcenia informatycznego, zajęcia kół zainteresowań oraz inne, nadobowiązkowe mogą odbywać się poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych, podczas wycieczek i wyjazdów.

2.   Zajęcia, o których mowa w ust. 1 mogą być finansowane w ramach posiadanych  przez szkołę środków.

3.   Liczba uczniów w pracy pozalekcyjnej finansowanej przez budżet szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów.

4.   Nauczyciel - opiekun kół i zajęć pozalekcyjnych jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji swojej pracy tj. dziennika zajęć pozalekcyjnych  oraz udostępniania go osobom sprawującym nadzór.

 

§ 40

1.   Uczniowie Liceum otrzymują roczne świadectwo promocyjne, a absolwenci - świadectwo ukończenia Liceum, a po zdaniu egzaminu maturalnego - świadectwo dojrzałości wraz z jego odpisem.

2.   Słuchacze Liceum Uzupełniającego oraz Szkoły, po ukończeniu każdego semestru otrzymują stosowny wpis w indeksie, a po ukończeniu szkoły - świadectwo ukończenia szkoły.

3.   Absolwenci Liceum Uzupełniającego, którzy przystąpili i zdali egzamin maturalny otrzymują świadectwo dojrzałości.

 

§ 41

1.   Za bezpieczeństwo uczniów i słuchaczy Zespołu podczas zajęć odpowiada prowadzący je nauczyciel, a w czasie przerw międzysekcyjnych, w Liceum - nauczyciel dyżurny.

2.   Zasady organizowania i harmonogram dyżurów w czasie przerw między lekcjami określa Dyrektor Zespołu.

3.   Nieobecnego nauczyciela zastępuje na dyżurze międzylekcyjnym inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Zespołu.

4.   Uczniowi nie wolno, bez zgody nauczyciela-wychowawcy, lub innego nauczyciela, opuszczać terenu szkoły w czasie zajęć dydaktycznych.

5.   Na wyjście poza teren szkoły można zwolnić ucznia niepełnoletniego jedynie na odpowiedzialność rodziców poświadczoną ich podpisem.

6.   W przypadku zwolnienia, bez zgody rodziców, ucznia, o którym mowa w ust. 5, całą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo bierze na siebie zwalniający go nauczyciel.

7.   Nauczyciel zwalniający ucznia chorego jest zobowiązany do zapewnienia mu opieki doraźnej.

8.   Zespół zapewnia opiekę nad uczniami w czasie wszystkich imprez organizowanych na terenie Liceum.

9.   Osobami odpowiedzialnymi za ucznia podczas zajęć organizowanych przez szkołę, związanych z wyjściem lub wyjazdem poza teren szkoły są opiekunowie. Ilość opiekunów podczas tych zajęć regulują odrębne przepisy.

10.        W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków nauki, wychowania     i opieki, budynki szkoły i internatu oraz teren przyszkolny podlegają  monitoringowi wizyjnemu.

 

§ 42

1.   Sytuacje konfliktowe między uczniem a nauczycielem powinny być wyjaśnione   i rozwiązywane w pierwszej kolejności przy pomocy wychowawcy.

2.   Jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą się odwoływać do pomocy innych organów szkoły (Rady Pedagogicznej, Dyrektora, Rady Liceum, Samorządu Uczniowskiego).

3.   W przypadku nie rozwiązania konfliktu na terenie szkoły, zainteresowane strony mogą odwołać się do Pomorskiego Kuratoria Oświaty w Gdańsku.

4.   W ww. sposób powinny być również rozwiązywane sytuacje konfliktowe między zespołem klasowym a nauczycielem lub rodzicami a nauczycielem.

 

§ 43

Zespół przyjmuje na praktyki pedagogiczne studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Zespołu a szkołą wyższą.

 

 

§ 44

1.   W Zespole funkcjonuje biblioteka i czytelnia wyposażona w stanowiska komputerowe z Internetem pełniące rolę Szkolnego Centrum Informacji.

2.    Szkolne Centrum Informacji dysponuje zbiorami, na które składają się: księgozbiór obejmujący lektury szkolne, literaturę popularnonaukową, zbiory specjalne, księgozbiór podręczny, zbiory czasopism.

3.   Pomieszczenia biblioteki i czytelni są do dyspozycji uczniów i nauczycieli przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu zajęć dydaktycznych.

4.   Szkolne Centrum Informacji pełni rolę pracowni szkolnych służących do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów i słuchaczy, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły oraz doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli.

5.   Określone wyżej pracownie szkolne funkcjonują zgodnie z właściwym im regulaminem. Do nich należy w szczególności:

a)    udostępnianie zbiorów bibliotecznych uczniom, nauczycielom i innym pracownikom Szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu,

b)   udostępnianie zgromadzonego w ww. pracowniach sprzętu komputerowego   i pomoc w posługiwaniu się nim,

c)    prowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych ( bibliotecznych, czytelniczych),

d)   gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów bibliotecznych.

6.   Organizację pracy Szkolnego Centrum Informacji określa regulanim.

 

§ 45

1.   Dla uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania Zespół zapewnia miejsca  w internacie wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bytowie.

2.   Szczegółowe zasady funkcjonowania internatu określa Regulamin Internatu.

3.   Liceum zapewnia swoim uczniom możliwość korzystania z obiadów w stołówce internatu za ustaloną wcześniej stawkę, na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 46

1.   Liceum zapewnia stałą opiekę pielęgniarską oraz okresową opiekę lekarską  nad uczniem.

2.   Wszyscy uczniowie mogą korzystać z odpłatnych posiłków wydawanych w stołówce szkolnej.

3.   W przypadkach uzasadnionych sytuacją materialną ucznia Dyrektor Zespołu może obniżyć opłatę ucznia za posiłki lub całkowicie zwolnić go z tej opłaty.

4.   Dyrektor Zespołu, na wniosek rodziców, pedagoga szkolnego lub wychowawcy, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pedagoga szkolnego, może przyznać uczniowi pomoc materialną zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednim Regulaminie.

 

§ 47

1.   Koordynatorem procesu opiekuńczego i wychowawczego w Liceum jest pedagog szkolny, zatrudniony w ramach posiadanych środków budżetowych.

2.   Kompetencje oraz zakres czynności pedagoga szkolnego określa Dyrektor Zespołu informując o nich pozostałe organy Liceum.

 

§ 48

1.   Liceum współdziała z poszczególnymi rodzicami w sprawach wychowania           i kształcenia uczniów.

2.   Co najmniej raz na kwartał Liceum organizuje stałe spotkania z rodzicami (opiekunami) uczniów każdej klasy w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze i edukacyjne.

3.   Dla rodziców (opiekunów) uczniów rozpoczynających cykl kształcenia w szkole Liceum organizuje wstępne spotkanie w celu zaznajomienia rodziców (opiekunów) z podstawowymi zadaniami obowiązującymi w Liceum, a przede wszystkim:

a)    zadaniami i wymaganiami Liceum związanymi z określonym cyklem kształcenia i wychowania,

b)   zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

4.   Oprócz stałych spotkań określonych w ust. 2 i 3 Liceum w każdym czasie zapewnia każdemu rodzicowi (opiekunowi) możliwość uzyskania:

a)    informacji na temat zachowania i postępów lub trudności w nauce jego dziecka,

b)   informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia jego dziecka..

5.   W nie cierpiących zwłoki sprawach, Liceum podejmuje działania w celu skontaktowania się z rodzicami (opiekunami) określonego ucznia.

 

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

 

§ 49

1.   W Zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych  i pracowników obsługi.

2.   Wszystkich pracowników, o których mowa w ust. 1 zatrudnia i zwalnia Dyrektor Zespołu.

3.   Zasady zatrudniania, wynagradzania oraz sprawy nagród i kar określają odrębne przepisy.

4.   Dyrektor Zespołu sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym stanowisku i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy   o pracę.

 

§ 50

1.   Nauczyciel Zespołu prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy.

2.   Prawa nauczycieli określają inne przepisy, a w szczególności:

a)    ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela wraz z przepisami wykonawczymi,

b)   ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z przepisami wykonawczymi,

c)    ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wraz z przepisami wykonawczymi.

 

§ 51

 1. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

1)   systematyczne i rzetelne przygotowywanie się do prowadzenia zajęć lekcyjnych   i pozalekcyjnych,

2)   wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań poprzez uczenie racjonalnego uczenia się i dociekliwości,

3)   wyrabianie umiejętności obiektywnego wartościowania i oceniania poznawanych faktów, wydarzeń, zjawisk i procesów oraz na tej podstawie kształtowania poglądów i przekonań ukierunkowujących postępowanie     i działanie uczniów,

4)   akcentowanie wynikających z realizowanej tematyki programowej wartości moralnych, społecznych  i estetycznych, umożliwiających świadomy wybór celów i dróg życiowych,

5)   zaspokajanie potrzeb psychicznych uczniów przez stwarzanie warunków do świadomego i aktywnego udziału w procesie lekcyjnym dla spokojnej   i dobrze zorganizowanej pracy, życzliwego współdziałania, pomocy oraz sprawiedliwej oceny osiąganych wyników,

6)   zapewnienie warunków optymalnego rozwoju uczniów i słuchaczy poprzez treść nauczanego przedmiotu, poprzez osobisty przykład i wartościowe, społeczne i moralne oddziaływanie wychowawcze,

7)   stosowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

8)   rozpoznawanie potrzeb uczniów i słuchaczy i systematyczne udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

9)   zawiadamianie rodziców o złym samopoczuciu lub wypadku, jakiemu uległ uczeń w szkole,

10)    rygorystyczne przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią w czasie wyjść z uczniami,

11)    stałe doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez udział w konferencjach przedmiotowych     i uczestnictwo  w kursach, studiach przedmiotowo-metodycznych   i studiach podyplomowych,

12)    dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, stała opieka nad nimi         w trakcie prowadzonych zajęć, reagowanie i podejmowanie działań interwencyjnych oraz korekcyjnych wynikających z potrzeb wychowawczych oraz zgłaszanie przełożonemu wszelkich przejawów niewłaściwego zachowania uczniów, łamania dyscypliny szkolne, wulgaryzmu lub innych działań destrukcyjnych,

13)    dbałość o pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz o pomoce i sprzęt szkolny, poprzez ich właściwe wykorzystanie i zabezpieczenie,

14)    bezzwłoczne zgłaszanie dyrektorowi szkoły informacji o zauważonych zagrożeniach lub zaniechanie zajęć lekcyjnych, jeśli zagrożenia nie da się usunąć środkami podręcznymi,

15)    zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Liceum    i, w razie potrzeby, reagowanie na ich obecność, pytanie  o przyczynę pobytu lub powiadamianie pracownika dozorującego szkołę o tym fakcie,

16)    niezwłoczne powiadamianie Dyrektora Liceum o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

 

§ 52

1.   Spośród nauczycieli tego samego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworzone są zespoły przedmiotowe. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący zespołu powołany przez dyrektora w porozumieniu z członkami zespołu. Zadania zespołów przedmiotowych to:

1)   samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy;

2)   wybór lub modyfikacja programów nauczania zgodnie z zawartością podstaw programowych i możliwości oraz potrzeb uczniów szkoły;

3)   organizacja szkolnych konkursów przedmiotowych;

4)   przeprowadzanie sprawdzianów porównawczych i testów;

5)   praca z uczniem zdolnym; 

2.   Zespoły przedmiotowe zobowiązane są do dokumentowania swej pracy i składania z niej okresowych sprawozdań na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

§ 53

1.   Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział - klasę opiece wychowawczej jednemu  z nauczycieli uczących w tym oddziale - wychowawcy.

2.   Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział Liceum Uzupełniającego i Szkoły opiece jednemu nauczycielowi - opiekunowi.

3.   Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

4.   Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony pedagoga szkolnego, pracowników poradni pedagogiczno - psychologicznej, komendy policji,

 

§ 54

1.   Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,  a w szczególności:

1)   tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2)   inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3)   podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

2.   Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1. :

1)   otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2)   planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

a)    różne formy życia zespołowego, rozwijając jednostki i integrując zespół uczniowski,

b)   ustalanie treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

c)    współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,

3)   utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a)    poznawania i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

b)   współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach,

c)    włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,

d)   na pierwszym zebraniu klasowym:

*        zapoznaje rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi swojej klasy i szkoły oraz  z właściwymi regulaminami szkolnymi,

*        powiadamia o sposobie uzyskiwania rzeczowej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności        w nauce oraz porad w sprawach wychowania  i dalszego kształcenia,

*        informuje o możliwości wyrażania i przekazywania opinii rodziców na temat pracy szkoły do Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Rady Liceum,

*        inicjuje powołanie rady oddziałowej rodziców,

e)    organizuje spotkania z rodzicami w celu wymiany  informacji i dyskusji na tematy wychowawcze  nie mniej niż cztery razy w danym roku szkolnym,

f)     współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań     i szczególnych uzdolnień uczniów,

g)    prowadzi określoną odrębnymi przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie.

3.   Wychowawca klasy organizuje kontakty rodziców z innymi nauczycielami uczącymi w jego klasie w miarę potrzeb.

4.   Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej starszych stażem nauczycieli-wychowawców oraz dyrekcji szkoły.

5.   Szczegółowe obowiązki wychowawcy klasy opracowuje szkolny zespół wychowawczy.

 

§ 55

1.   W Zespole funkcjonuje  plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (WDN).

2.   Zasady i program WDN na dany okres czasu opracowują wybrani nauczyciele,       a zatwierdza go, na swoim posiedzeniu, Rada Pedagogiczna.

3.   Program, o którym mowa w ust. 2 musi być zgodny z potrzebami i planem rozwoju  Zespołu.

 

§ 56

1.   Co roku, na konto szkoły wpływają środki finansowe przeznaczone na doskonalenie nauczycieli.

2.   O podziale tych środków decyduje specjalnie powołana w tym celu komisja.

3.   Przewodniczący wspomnianej w ust.2 komisji, co roku przedstawia członkom Rady Pedagogicznej harmonogram planowanych wydatków, oraz rozliczenie finansowe za rok ubiegły.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE ZESPOŁU

 

§ 57

Zasady rekrutacji:

 1. Zasady rekrutacji uczniów uwzględniają aktualne przepisy rozporządzenia Ministra właściwego dla spraw oświaty oraz obowiązujące, w danym roku szkolnym, zasady ustalane przez  Pomorskiego Kuratora Oświaty.
 2. Rekrutację do Liceum przeprowadza się w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu specjalnego programu komputerowego.
 3. Program, o którym mowa w ust. 2 obsługiwany jest w Powiatowym Centrum Rekrutacji (PCR) według zasad jednakowych dla wszystkich szkół Powiatu Bytowskiego.
 4. W przypadku niemożności dokonania rekrutacji przy pomocy programu,       o którym mowa w ust. 2, istnieje możliwość dokonania jej w sposób tradycyjny.
 5. Rekrutacji dokonuje, powołana przez  Dyrektora Zespołu, Komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna w oparciu o  plan naboru w danym roku zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę, regulamin i protokół naboru sporządzony     w PCR wspomnianym w ust. 3.
 6. Podstawowym warunkiem przyjęcia do Liceum jest ukończenie gimnazjum.
 7. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klas pierwszych Liceum zobowiązani są do złożenia w określonym przepisami terminie dokumentów, tj.:

1)   podanie o przyjęcie wg ustalonego przez szkolną komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną wzoru ,

2)   świadectwo ukończenia gimnazjum,

3)   inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne.

 1. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych za:

1)   oceny z zajęć edukacyjnych określonych w obowiązujących rozporządzeniach oświatowych,

2)   wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

3)   osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie.

 1. Ponadto pierwszeństwo w przyjęciu do Liceum, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym mają:

1)   kandydaci z orzeczeniem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, jeżeli spełniają wymagania zdrowotne dla tej szkoły ,

2)   sieroty i wychowankowie domów dziecka oraz rodzinnych domów dziecka,

 1. Laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych przysługują preferencje określone w odrębnych przepisach.
 2. Kandydat przyjęty do Liceum pozostaje uczniem szkoły do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ukończył 21 lat.

12.    Liceum opracowuje informator dla kandydatów do klas pierwszych i udostępnia go wszystkim szkołom gimnazjalnym oraz w Internecie.

13.    Ubiegających się o przyjęcie do Liceum Uzupełniającego oraz do Szkoły obowiązuje egzamin lub ( w przypadku, gdy liczba kandydatów jest zbliżona do liczby miejsc ) rozmowa kwalifikacyjna.

 1. Termin egzaminu wstępnego dla Kandydatów do Liceum Uzupełniającego oraz do Szkoły wyznacza Dyrektor Zespołu.

15.    Szczegółowy harmonogram związany z rekrutacją w szkołach dla dorosłych ustala Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

 

§ 58

Prawa i obowiązki uczniów Liceum:

3.   Uczeń ma prawo do:

1)   właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)   znajomości celu lekcji oraz zadań lekcyjnych,

3)   zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności,

4)   jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści,

5)   opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

6)   uzyskania pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania,

7)   korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

8)   życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

9)   swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

10)    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

11)    sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

12)    pomocy w przypadku trudności w nauce,

13)    korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego,

14)    korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych ,

15)    wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,

16)    znania z tygodniowym wyprzedzeniem terminu i zakresu każdej formy sprawdzania wiadomości obejmujących materiał spoza trzech ostatnich różnych tematów lekcyjnych,

17)    w przypadku konfliktu z nauczycielem odwołania się za pośrednictwem wychowawcy klasy, rodziców lub samorządu do dyrektora szkoły,

18)    brania udziału w działalności organizacji działających poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły,

19)    zwolnienia z kontroli wiadomości, jeżeli poprzedniego dnia uczestniczyli       w imprezach lub konkursach organizowanych przez szkołę lub za zgodą dyrektora,

20)    organizowania dyskotek szkolnych wg potrzeb uczniów, nie częściej jednak niż 1 raz na 3 tygodnie (harmonogram dyskotek na cały semestr opracowuje Samorząd Szkolny w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu),

21)    korzystania z dodatkowej pomocy nauczyciela zwłaszcza wtedy, gdy nie radzi sobie  z opanowaniem materiału,

22)    pomocy ze strony koleżanek i kolegów,

23)    w przypadku przygotowywania się do olimpiad, zwolnienia z zajęć dydaktycznych w wymiarze 2 dni (etap szkolny), 3 dni (etap wyższy), 5 dni (etap centralny).

4.   Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie            a w szczególności :

1)   punktualnie przychodzić na zajęcia,

2)   systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły i poza nią,

3)   uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywając na nie punktualnie. Mimo spóźnienia się na zajęcia, uczeń zobowiązany jest przybyć do sali lekcyjnej. Jeżeli spóźnienie jest znaczne ( przekracza 20 min.) uczeń powinien udać się do szkolnego centrum multimedialnego, a następnie, w czasie przerwy, dołączyć do swojej klasy,  

4)   przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji,

5)   przestrzegać zasad kultury współżycia  w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

6)   odpowiadać za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

7)   przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danej pracowni,

8)   dbać o wspólne dobro, ład i porządek,

9)   przestrzegać ogólnie przyjętych norm życia społecznego,

10)    przygotowywać się do zajęć i posiadać wymagane przez nauczycieli pomoce szkolne: podręczniki, zeszyty, materiały piśmiennicze, przybory geometryczne, strój i obuwie do zajęć z wychowania fizycznego,

11)    przygotować się do sprawdzianu przez powtórzenie materiału,

12)    przynieść materiały wymagane na sprawdzianie przez nauczyciela (zeszyt pracy klasowej, papier, przybory geometryczne itp.),

13)    zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami przestrzegać zasad higieny osobistej oraz kultury ubioru,

14)    dbać o estetyczny wygląd szkoły i jej otoczenia,

15)    zachować się kulturalnie,

16)    dbać o dobre imię szkoły ,

17)    uzupełnić braki wynikające z absencji,

18)    usprawiedliwiać nieobecność w szkole bezpośrednio po zakończeniu absencji,

19)    powiadamiać wychowawcę o przewidywanej nieobecności na zajęciach,

20)        zgłaszać nauczycielowi, wychowawcy klasy informację o złym samopoczuciu w danym dniu, celem uzyskania zwolnienia z lekcji,

21)    nie opuszczać terenu szkoły bez zezwolenia wychowawcy podczas przerw lekcyjnych,

22)    naprawiać wyrządzone przez siebie szkody,

23)    nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków i innych środków odurzających ,

24)    respektować zarządzenia służby zdrowia dotyczące badań specjalistycznych, szczepień itp.

5.   Podczas zajęć edukacyjnych zabrania się używania przez uczniów telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych np. odtwarzaczy MP3 i MP4, aparatów fotograficznych, kamer itp. bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia lub opiekuna biblioteki szkolnej. W czasie zajęć uczniowie są zobowiązani do  ich wyłączenia lub wyciszenia oraz schowania.

6.   Uczniowie Liceum mają prawo i obowiązek reprezentować szkołę w konkursach, olimpiadach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami.

7.   Nauczyciele Zespołu przestrzegają zasady, że w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy oraz przestrzegają terminu oddania sprawdzianu nie później niż 2 tygodnie po przeprowadzonym sprawdzianie.

 

§ 59

Prawa i obowiązki słuchacza:

1.   Słuchacz ma prawo:

1)   korzystania z pomieszczeń i urządzeń służących do nauki,

2)   społecznego działania w samorządzie słuchaczy Liceum Uzupełniającego lub słuchaczy Szkoły,

3)   zgłaszania, za pośrednictwem samorządu słuchaczy, do Dyrektora Zespołu      i Rady Pedagogicznej opinii i uwag dotyczących zajęć i warunków nauki,

4)   organizowania imprez  kulturalnych, biwaków i wycieczek, za zgodą Dyrektora Zespołu.

2.   Do obowiązków słuchacza należy:

1)   obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach wynikających z planu i programu nauczania,

2)   opanowanie materiału nauczania określonego programem,

3)   ścisłe przestrzeganie ogólnie obowiązujących przepisów oraz zarządzeń i zaleceń wydawanych przez władze szkolne,

4)   poszanowanie mienia szkoły,

5)   zachowanie postawy godnej słuchacza Liceum Uzupełniającego lub słuchacza Szkoły.

 

§ 60

Tryb składania skarg przez uczniów:

1.   W przypadku nieprzestrzegania praw ucznia (słuchacza) przez statutowe organy Zespołu, uczeń, jego rodzice ( prawni opiekunowie ) mogą wnieść w każdej chwili skargę na organ naruszający jego prawa do:

1)   Dyrektora Zespołu,

2)   Starosty Powiatowego w Bytowie jako organy prowadzącego szkołę za pośrednictwem Dyrektora Zespołu,

3)   Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Zespołu,

4)   Rzecznika Praw Ucznia z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27 z wnioskami o pomoc w ochronie wartości lub przez naruszonych przez organ Zespołu.

 

 

§ 61

Rodzaje nagród i kar stosowane wobec uczniów Liceum.

1.   Liceum   może przyznać zasługującym na to uczniom następujące wyróżnienia   i  nagrody:

1)   ustna pochwała wychowawcy lub nauczyciela za osiągnięcie wysokich efektów w procesie dydaktycznym ( lub wzorową postawę moralną na tle klasy ) wraz z wpisem w dzienniku lekcyjnym klasy w części " Notatki" ,

2)   ustna  pochwała Dyrektora Zespołu za odniesione sukcesy w działalności na rzecz szkoły udzielona na apelu szkolnym,

3)   nagroda rzeczowa (np. książka ) dla uczniów i absolwentów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu lub wykazali się wyróżniającą, aktywną postawą w minionym roku szkolnym ( nagroda ta stosowana jest również wobec słuchaczy Liceum Uzupełniającego i Szkoły),

4)   utrata prawa do stypendium socjalnego wypłacanego ze środków EFS i budżetu państwa obejmującego uczniów, którzy otrzymali naganę Dyrektora lub przekroczyli dopuszczalną w Regulaminie wypłacania stypendium liczbę godzin nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych.

5)   bezpłatnym udziałem w wycieczkach, imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych przez Radę Rodziców lub Dyrektora Zespołu dla uczniów którzy swoją postawą przyczynili się do rozwoju szkoły oraz jej promocji      w środowisku lokalnym,

6)   listem pochwalnym za wyniki nauczania i zachowania skierowanym do rodziców

2.   Liceum może stosować wobec uczniów następujące kary:

1)   upomnienie wychowawcy klasy za naruszenie podstawowych obowiązków ucznia lub łamanie regulaminów - z wpisem w dzienniku w części " Notatki",

2)   upomnienie lub nagana Dyrektora Zespołu za powtarzające się naruszanie podstawowych obowiązków ucznia lub łamanie regulaminów - z wpisem do dziennika w części "Notatki" i  powiadomieniem rodziców

3)   wykonywanie prac na rzecz innych osób lub instytucji w wymiarze godzin określonych indywidualnie przez zespół wychowawczy w zależności od wielkości popełnionego czynu.

4)   zawieszeniu w czynnościach ucznia, gdy został on osadzony w areszcie śledczym lub gdy będzie podejrzany o popełnienie czynu obciążonego sankcją karną.

5)   przeniesieniem do innej szkoły,

6)   skreśleniem z listy uczniów:

a)    gdy uczeń zostaje skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności,

b)   za rozprowadzanie narkotyków w szkole,

c)    za rozbój, udowodnioną kradzież mienia szkolnego lub osobistego uczniów,

d)   za nagminne opuszczanie zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia,

e)    za łamanie innych norm prawnych wynikających z niniejszego Statutu, pomimo zastosowania kar wymienionych w ust.2, p. 1, 2, 3.

 

3.   Za spożywanie alkoholu na terenie szkoły oraz za uczestniczenie w zajęciach      i imprezach szkolnych pod wpływem alkoholu  uczeń może być ukarany karą do skreślenia z listy uczniów włącznie.

4.   O tym jak postępować z uczniem, w przypadku opisanym w ust.3 decydują, specjalnie w tym celu utworzone, procedury.

5.   Dla uczniów palących papierosy na terenie szkoły stosuje się inny system kar:

a)    poinformowanie rodziców, rozmowa wychowawcza,

b)   wezwanie rodziców i nagana z ostrzeżeniem,

c)    dodatkowe prace porządkowe na rzecz szkoły,

d)   obniżenie oceny z zachowania do najniższej.

6.   Dla słuchaczy szkół dla dorosłych stosuje się kary wymienione w ust.2, pkt 2, 4, 5, 6.

§ 62

1.   Od wymierzonej kary uczeń (słuchacz) może odwołać się w terminie 3 dni za pośrednictwem Samorządu Klasowego, Samorządu Szkolnego, Samorządu Słuchaczy lub rodziców do Dyrektora Zespołu. Dyrektor Zespołu po zapoznaniu się    z problemem może podjąć decyzję o podtrzymaniu lub anulowaniu kary.

 

§ 63

1.   Tryb ustanawiania i odwoływania się od kary:

2.   Karę upomnienia stosuje wychowawca klasy po wysłuchaniu ucznia i rodzica oraz po zasięgnięciu opinii samorządu klasowego.

3.   Karę wymienioną w ust. 2 p. 2 stosuje Dyrektor Zespołu na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela po wysłuchaniu ucznia i rodzica oraz po zasięgnięciu opinii samorządu klasowego.

4.   Karę zawieszenia w czynnościach ucznia stosuje Dyrektor Zespołu po uzyskaniu informacji od organów ścigania oraz zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej     i Samorządu Uczniowskiego.

5.   Okres zawieszenia ucznia w czynnościach może trwać do czasu skreślenia go     z listy uczniów lub wycofania zarzutów wobec niego o dokonanie przestępstwa.

6.   Karę skreślenia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Zespołu na drodze administracyjnej decyzji na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego ( Samorządu Słuchaczy ).

7.   Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów  prawa oświatowego uczeń i rodzice ( prawni opiekunowie ) może w ciągu 14 dni od ukarania odwołać się od wymierzonej kary - pisemnie lub ustnie do protokołu do:

a)    Dyrektora Szkoły - jeżeli karę wymierzył wychowawca klasy,

b)   Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku - gdy karę wymierzył Dyrektor Zespołu,

c)    Rzecznika Praw Ucznia w Gdańsku - w każdej sytuacji.

8.   Właściwy organ odwoławczy niezwłocznie podejmuje postępowanie wyjaśniające, które kończy się postanowieniem o:

a)    utrzymanie wymierzonej kary,

b)   uchylenie nieprawnie wymierzonej kary.

9.   Organ odwoławczy o podjętej decyzji powiadamia na piśmie wnioskodawcę oraz organ szkoły, który wymierzył karę.

10.    Uczeń ( słuchacz ) skreślony z  listy uczniów Zespołu lub jego  rodzic ( opiekun prawny ) może w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o skreśleniu wnieść, za pośrednictwem Dyrektora Zespołu, odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku , w trybie określonym przez przepisy Ustawy KPA z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. z 1980 r., Nr 9 ze zmianami  ).

 

Tok postępowania związany z relegowaniem ucznia ze szkoły:

 

§ 64

1.   Jeżeli uczeń popełni wykroczenie, to należy sporządzić notatkę o zaistniałym incydencie.

2.   Notatkę sporządza wychowawca klasy lub osoba będąca świadkiem wykroczenia.

3.   Jeżeli wykroczenie to zostało uwzględnione w Statucie Zespołu jako przypadek, za który można ucznia skreślić z listy, to:

1)   za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły zwołuje się posiedzenie Rady Pedagogicznej.

2)   sporządza się dokładny protokół, w którym powinny się tam znaleźć wszystkie przesłanki mające wpływ na podjecie uchwały końcowej,

3)   uczeń ma prawo, spośród członków Rady Pedagogicznej,  wskazać swoich rzeczników obrony.

4)   wychowawca i pedagog szkolny są - niejako z urzędu - rzecznikami ucznia.

5)   wychowawca ma obowiązek rzetelnie przedstawić uchybienia w postępowaniu ucznia, ale także jego zalety oraz okoliczności łagodzące (nie uwzględnia wyników w nauce, a tylko zachowanie).

6)   Rada Pedagogiczna powinna ocenić i przedyskutować: czy wykorzystano wszystkie możliwości oddziaływania wychowawczego szkoły na ucznia, czy uczeń był wcześniej karany karami regulaminowymi, czy prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze, czy udzielano mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, itp.

7)   na zakończenie posiedzenia Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.

8)   Uchwała Rady Pedagogicznej musi zapaść zgodnie z regulaminem Rady przy zachowaniu quorum (art. 43 ust. 1 ustawy systemie oświaty).

4.   Stanowiący charakter uchwały o skreśleniu z listy uczniów obliguje Dyrektora Zespołu do rozliczenia się przed Radą ze sposobu jej wykonania.

5.   Dyrektor Zespołu przedstawia treść uchwały Samorządowi Uczniowskiemu, który wyraża swoja opinie na piśmie. Opinia ta nie jest wiążąca dla Dyrektora.

6.   Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz własnego postępowania sprawdzającego jej słuszność, Dyrektor Zespołu podejmuje decyzję co do sposobu ukarania ucznia. O swojej decyzji ( bez względu, czy jest to skreślenie z listy uczniów, czy nie ) powiadamia ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych.

 

§ 65

Decyzja o skreśleniu powinna zawierać:

1)   numer (w szkole musi być rejestr decyzji), oznaczenie organu wydającego decyzje, datę wydania,

2)   podstawę prawna: art. 39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. poz. 329 ze zmianami), właściwy punkt, paragraf, czy artykuł Statutu Zespołu oraz art. 104 k.p.a.,

3)   treść decyzji i jej uzasadnienie:

a)    faktyczne (za jaki czyn uczeń zostaje skreślony, dowody w tej sprawie),

b)   prawne (powołanie się na Statut Zespołu - dokładna treść zapisu w  Statucie).

c)    tryb odwoławczy.

 

§ 66

Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Dyrektora Zespołu do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji, za pośrednictwem Dyrektora Zespołu, w ciągu 14 dni od daty otrzymania ( nie wydania ) decyzji.

 

§ 67

Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzje odbierają i podpisują jego rodzice lub opiekunowie prawni. Jeżeli nie ma możliwości sprowadzenia rodziców, pismo wysyła się pocztą - listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru.

 

 

§ 68

Uczeń i jego rodzice maja prawo wglądu w dokumentację dotyczącą sprawy łącznie z protokołami zeznań oraz protokołem posiedzenia Rady Pedagogicznej w części dotyczącej ich dziecka.

 

§ 69

Jeżeli uczeń lub jego rodzice wniosą odwołanie, dyrektor szkoły ma 7 dni na ustosunkowanie się do niego, ponowne przeanalizowanie sprawy i zbadanie ewentualnych nowych faktów. Jeśli przychyli się do odwołania i zmieni swoją decyzję, robi to również w drodze decyzji ( na piśmie ) i sprawa na tym się kończy. Jeżeli jednak podtrzymuje swoją decyzję, to po 7 dniach przesyła cała dokumentacje do organu

odwoławczego, który ponownie bada sprawę. Decyzja wydana przez ten organ jest ostateczna. Można ją zaskarżyć do Naczelnego Sadu Administracyjnego, który bada decyzję pod względem proceduralnym (nie merytorycznym).

 

 

§ 70

1.   W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do szkoły, do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba ze decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

2.   Rygor natychmiastowej wykonalności nadaje się w przypadkach:

1)   gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego,

2)   dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami,

3)   ze względu na inny interes społeczny,

4)   ze względu na wyjątkowy interes strony.

3.   Od rygoru natychmiastowej wykonalności przysługuje odwołanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 71

1.   Zespół Szkół Ogólnokształcących posiada pieczęć adresową wspólną dla wszystkich podmiotów wchodzących w skład Zespołu:

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

ul. Gdańska 57, tel./ fax (0-59) 822 69 20

77-100 BYTÓW

 

2.   Liceum używa pieczęci  urzędowej :

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Bytowskiej

ul. Gdańska 57, tel./ fax (0-59) 822 69 20

77-100 BYTÓW

 

3.   Liceum Uzupełniające dla Dorosłych używa pieczęci urzędowych:

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

I LICEUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH

ul. Gdańska 57

77 - 100 BYTÓW

 

4.   Szkoła Policealna używa pieczęci:

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Szkoła Policealna

ul. Gdańska 57

77 - 100 BYTÓW

 

5.   Zespół posiada również pieczęć urzędową, okrągłą z Godłem Państwowym          i z napisem Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bytowie

6.   Liceum posiada własny sztandar.

7.   Zespół posiada własny ceremoniał szkolny.

8.   Zespół prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

 

 

 

   

Wszelkie zmiany w Statucie zostały zatwierdzone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej  i Rady Szkoły w dniu 30 maja 2007 r.

Statut wchodzi w życie z  datą wskazaną w uchwale Rady Powiatu Bytowskiego.

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiarWersja Zip
STATUT.pdf469,60 kBPOBIERZ (414,96 kB)
Autor dokumentu: Marcin Hesse
Udostępnił: Marcin Hesse (2005-04-04, godz. 23:24)
Modyfikacja: Marcin Hesse (2011-09-05, godz. 09:20)
Odwiedzin: 14163

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 339840